پرداخت   
مشخصات فردی
برای مشاهده رژیم، نوع بیماری خود را انتخاب نمایید. ____ به جنسیت دقت نمایید. رژيمها با اختلاف 5 سال قابل استفاده مي باشند

مرد-سينوزيت خشکي گرماي بدن-15 ساله
زن-اختلال پريودي-15 ساله
زن-گواتر عطش خشکي خارش-15 ساله
مرد-سالم عطش خشکي-16 ساله
زن-سالم عرق خشکي دهان تکررادر-17 ساله
زن-سالم بدون شير فقط شير هويج-17 ساله
زن-اسم كمخوني سردرد افت فشار سينوزيت-17 ساله
زن-سالم-18 ساله
مرد-يبوست-18 ساله
مرد-سالم-19 ساله
زن-سالم-19 ساله
زن-کيست چربي مرز-20 ساله
زن-اسم-20 ساله
زن-افتفشار-20 ساله
زن-شيرده 7 ماهه-20 ساله
زن-سالم پ-20 ساله
زن-سالم-21 ساله
زن-يبوست-21 ساله
زن-سالم-21 ساله
زن-ايست وزني-21 ساله
مرد-کمر دکتر تمدن-21 ساله
زن--21 ساله
زن-گوشت قرمز نباشد نفخ شکم 3632314-21 ساله
زن-کمر-22 ساله
زن-ميگرن معده قلب مادر-22 ساله
زن-سالم کمخوني سردرد شيرده 2 ماهه-22 ساله
مرد-چربي-22 ساله
زن-گواتر-22 ساله
زن-سالم-23 ساله
زن-کف دست داغ خستگي خشکي عطش خارش سوزن-23 ساله
زن-تکررادرار-23 ساله
زن-تشنج درد مفاصل گ.اتر گلپايگاني-24 ساله
زن-سالم-24 ساله
زن-سالم قبل 9 کم شده اختلال بارداري-24 ساله
زن-سالم-24 ساله
مرد-سالم-24 ساله
زن-گواتر سردرد مادر-24 ساله
مرد-عصبي لرزش پدر قند-24 ساله
زن-سالم-25 ساله
زن-چربي مرز قرص-25 ساله
زن-کليه عرق-25 ساله
زن-هواي شيريني خوب شده-25 ساله
مرد-ميگرن عطش-25 ساله
زن-سالم-25 ساله
زن-اختلال-26 ساله
مرد-عطش-26 ساله
زن-سالم-27 ساله
زن-ميگرن شيرده 12 ماهه-27 ساله
زن-کمر زانو شيرده 8 ماهه-27 ساله
زن-ريزش مو يبوست-27 ساله
زن-معده قند بارداري-27 ساله
زن-معده طپش بون شير-27 ساله
زن-سالم-27 ساله
زن-سالم-27 ساله
زن-کمر-27 ساله
زن-شيرد 6 ماهه-28 ساله
زن-کيست معده-28 ساله
زن-شيرده 5 ماهه-28 ساله
زن-يست وزني-28 ساله
زن-5 ماهه شيرده-28 ساله
زن-کمخوني سردرد خشکي عطش-28 ساله
زن-خارش بيني اسم-28 ساله
زن-افت فشار تيک عصبي عطش-28 ساله
مرد-افسر دگي-28 ساله
زن-ام اس-28 ساله
زن-سالم-28 ساله
زن-شيرده 8 ماهه-28 ساله
مرد-چربي کبد چرب عطش جانباز-29 ساله
زن-درد بدن افسردگي افت قند-29 ساله
زن-شيرده-29 ساله
زن-كمخوني خستگي سردرد خشکي تکررادرا-29 ساله
زن-شيرده 6 ماهه-29 ساله
زن-قند مرز عصبي-29 ساله
زن-ميگرن-29 ساله
زن-سالم خارش-30 ساله
مرد-چربي فشار بالا کمر دزر-30 ساله
زن-شيرده 7 ماهه-30 ساله
مرد-سالم-30 ساله
زن-سالم کرمانشاهي-30 ساله
زن-کيست کمخوني بدون ماست پنير .-30 ساله
زن-خشکي تکررتر عطش اختلال پريودي-30 ساله
مرد- تکررادرار-31 ساله
زن-اوره-31 ساله
زن-يبوست تکررادر عطش کف پا-31 ساله
زن-طپش معده-31 ساله
زن-شيرده 8 ماهه کرامتيان-32 ساله
مرد-سالم-32 ساله
زن-شيرده 8 ماهه-32 ساله
زن-گرفتگي عضله کمر يبوست خشک عطش-32 ساله
زن-سالم معده را-32 ساله
زن-کبد چرب-32 ساله
زن-سالم شيده 11 ماهه-32 ساله
زن-سالم-32 ساله
زن-گواتر يبوست-32 ساله
زن-سالم کمخوني-32 ساله
زن-درد مفاصل عطش-33 ساله
زن-شيرده 10ماهه-33 ساله
زن-درد پريودي سردرد-33 ساله
زن-گواتر زاانو عفونت-33 ساله
زن-کمر درد معده خشکي تکررادر عطش-33 ساله
مرد-كف پا چربي کبد چرب تکررلدار عرق-34 ساله
زن-الرزي يبوست شيرده 5 ماهه-34 ساله
مرد-سالم-34 ساله
زن-سالم معده را بعد گفت-35 ساله
زن-عطش تکررادرا کليه-35 ساله
زن-نفخ-35 ساله
زن-يبوست اختلال پريودي-35 ساله
زن-باطري قلب افت فشار طپش قلب خشکي تکرر ادر-36 ساله
زن-قند مرز بواسيرد زاودرد ورم قند خوب شده-36 ساله
زن-ريه گواتر -36 ساله
زن-شيرده 1 ماهه پسر-36 ساله
زن-زانودرد افت فشار سرگيجه-36 ساله
زن-شيرده 12 ماهه-36 ساله
زن-درد مفاصل پوکي کمخوني کورتن-36 ساله
زن-گواتر داشته کليه معده کمر تکررادرا عطش اوره-36 ساله
مرد-گواتر کبد چرب معده-37 ساله
زن-فاقد رحم چربي مرز-37 ساله
زن-عطش-37 ساله
زن-سالم زانودرد يبوست-38 ساله
زن-ريزش مو-38 ساله
زن-فشار بالا اختلال-38 ساله
زن-کبد چرب داغي بدن خارش-38 ساله
زن-سالم-39 ساله
زن-سالم-39 ساله
زن-ريزش مو گواتر چربي نشاسته اي خواب دست-39 ساله
زن-زانودرد معده سردي-39 ساله
زن-کيست خشکي تکررادر-40 ساله
زن-چربي گواتر-40 ساله
مرد-سالم-40 ساله
زن-سالم-40 ساله
مرد-فشار بالا تکررادار-40 ساله
زن-پادرد رايگان-40 ساله
زن-کمخوني فشار بالا قند-41 ساله
زن-سالم-41 ساله
زن-سالم شيرده کم کم-41 ساله
زن-کبد چرب گواتر قند مرز کمر درد معده-41 ساله
زن-استخوان عطش خشکي تکررادرار-41 ساله
زن-ناخن-41 ساله
زن-طپش گواتر کمر-42 ساله
مرد-سالم-42 ساله
زن-فاقد کيسه صفرا-42 ساله
زن-ميگرن قرص چربي معده يبوست-43 ساله
زن-کمر خواب پا خشکي دهان فشار بالا-43 ساله
زن-كمر درد يبوست-44 ساله
زن-گواتر عطش خشکي-44 ساله
زن-سردرد طپض قلب ماهي مرغ نباشد-44 ساله
زن-درد بدن استرس-44 ساله
زن-سالم-44 ساله
زن-سالم جربي داشته-45 ساله
مرد-چربي عطش خشکي تکررادر کبد چرب زانو درد-45 ساله
زن-کمر افت قند فشار-45 ساله
زن-چربي-45 ساله
زن-گواتر معده استرس خشکي تکررار عطش-46 ساله
زن-پوکي معده کمر چربيمرز-46 ساله
زن-قلب خشکي تکررادررار-46 ساله
زن-گواتر-46 ساله
زن-کمخوني چربي مرز-47 ساله
زن-کمر درد پادرد گواتر-47 ساله
زن-سالم-47 ساله
زن-افسردگي بيوست تلخي دهان گواتر اختلال معده-47 ساله
زن-عفونت قند مرز چربي نشاسته اي عطش خشکي تکرادرار-47 ساله
زن-معده کمر زانودرد طپش کبد چرب تکررادر-47 ساله
زن-سالم-48 ساله
زن-كمخوني ك.ليت روده شير نباشد طپش قلب قرص-48 ساله
مرد-نقرص-48 ساله
زن-کمر درد افسردگي-48 ساله
مرد-معده زخم عطش-48 ساله
زن-گواتر معده-49 ساله
زن-کمر چربي داشته-50 ساله
زن-زانودرد خشکي تکررادر-50 ساله
زن-قند مرز چربي ندارد-50 ساله
زن-کمخوني يبوست-51 ساله
زن-ميگرن گواتر اعصاب-51 ساله
زن-درد مفاصل قند مرز چربي مرز-52 ساله
مرد-قند گرفتگي چربي کمر درد-52 ساله
زن-زانودرد چربي خشکي عطش-53 ساله
زن-چربي مرز فشار بالا عطش خشکي زخم-53 ساله
زن-گواتر-54 ساله
زن-معده چربي مرز-54 ساله
زن-ميگرن افت قند-54 ساله
زن-ميگرن-54 ساله
زن-فاقد رحم چربي طپش فشار بالا تکررادر-55 ساله
زن-استرس گواتر-56 ساله
زن-کمر بهائ-56 ساله
زن-افتادگي صورت ميگرن قلب خشکي معده-56 ساله
زن-چربي معده-57 ساله
زن-چربي مرز درد مفاصل ترش-57 ساله
زن-درد مفاصل تکررادر-57 ساله
زن-سردرد جربي مرز گواتر-57 ساله
زن-گواتر چربي کمي مقومت يبوست-57 ساله
زن-درد بدن خستگي تکررادرا خشکي-58 ساله
مرد-عطش خشکي لرزش-58 ساله
زن-گواتر قند چربي کبد-59 ساله
زن-قند کليه-60 ساله
زن-قند چربي کوليت فشار بالا گواتر-61 ساله
زن-فاقدصفرا گواتر اعصاب استخوان درد قند چربي معد را-62 ساله
زن-زانو دزد خشکي تکررادر عطش چربي قرص-67 ساله
زن-گواتر فاقد ضفرا ارتروز-67 ساله
زن-چربي درد لگن ام اس داشته خشکي تکررادر معده يبوست-70 ساله

 

 

 

 

لیست رژیمها

 

لیست رژیمها

 کلیه  کلیه حقوق این سایت  متعلق به رژیم درمانی رحیمی می باشد.